Privacy

Voor Woonwijze staat het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie voorop. We spannen ons daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe Woonwijze uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Privacyverklaring Woonwijze

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting Woonwijze .

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Woonwijze, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren of aan het gebruik van uw e-mailadres indien u een online reparatieverzoek indient.

Doeleinden van de verwerking
Woonwijze zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst;
 • Authenticatie van de huurder;
 • Het uitvoeren van transacties en het versturen van rekeningoverzichten;
 • Het beheren en onderhouden van woningen;
 • Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
 • Het bijhouden van huurachterstanden;
 • Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders per regio en het analyseren van deze data;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het afhandelen van juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
Woonwijze verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam- en contactgegevens: uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Betaalgegevens: uw rekeningnummer, creditcardnummer, betaalhistorie en inkomenstoets;
 • Bijzondere persoonsgegevens: Woonwijze verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt of indien dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Indien van toepassing worden derhalve gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg en gegevens over crimineel gedrag (zoals bijvoorbeeld over een wietplantage) verwerkt.

Woonwijze verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
Woonwijze verwerkt uw persoonsgegevens slechts op basis van toestemming, ter uitvoering van de overeenkomst, op grond van een wettelijke verplichting of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang:

 • Toestemming: Woonwijze maakt gebruik van de mogelijkheid een online reparatieverzoek in te dienen. Indien u een online reparatieverzoek heeft ingediend, dient u toestemming te geven voor het gebruik van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze toestemming wordt gevraagd via de website van Woonwijze. Woonwijze administreert uw toestemming.
 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Woonwijze. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Woonwijze verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Woonwijze rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Woonwijze een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Woonwijze gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Woonwijze kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Woonwijze maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Woonwijze verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie, gemeente of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Woonwijze verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Woonwijze geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. Woonwijze verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU.

Bewaartermijn
Woonwijze waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Woonwijze heeft een beveiligingsreglement opgesteld waarin de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen.
De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Woonwijze betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Woonwijze vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Woonwijze over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Woonwijze deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Woonwijze de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Woonwijze over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonwijze. Bij een dergelijk verzoek zal Woonwijze de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Woonwijze, kunt u dit melden bij Woonwijze zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met Woonwijze via het onderstaande adres:
Woonstichting Woonwijze
Secretaris van Rooijstraat 17
5261 EP Vught
info@woonwijze.nl
073 – 656 23 82