Complimenten voor leefbaarheidsbeleid Woonwijze

Vughtse woningcorporatie content met goede beoordeling van visitatiecommissie

‘Woonwijze is een volkshuisvester pur sang en staat dicht bij haar klanten.’ Dit is de conclusie van de externe visitatiecommissie die de afgelopen weken het werk van Woonwijze onder de loep nam. “We zijn er trots op dat we goed zijn op die punten waarin een kleine corporatie zich kan onderscheiden.”

Voor alle woningcorporaties is een visitatie eens in de vier jaar verplicht. Op deze manier leggen zij verantwoording af over hun maatschappelijke prestaties. Volgens de commissie ligt de focus bij Woonwijze: ‘Duidelijk en aantoonbaar op mensen met een laag inkomen en doelgroepen met bijzondere huisvestingswensen. Woonwijze is een kleine corporatie, die de juiste dingen doet en in Vught en andere gemeenten waar zij werkzaam is veel lof krijgt voor haar toegankelijkheid’.

Oog voor haar huurders
Een onafhankelijke commissie heeft de afgelopen tijd gekeken naar stukken van Woonwijze uit de jaren 2010 tot 2013 zoals het volkshuisvestingsjaarverslag, de begroting en beleidsstukken. Daarnaast waren er gesprekken met wethouders, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen, de Huurders Belangen Vereniging , het management en de Raad van Toezicht van Woonwijze. “Eigenlijk met iedereen die met ons te maken heeft”, zegt Gerard Velthuizen, directeur-bestuurder van Woonwijze.
Hij is blij met de behaalde resultaten. “We hebben een aantal jaren geleden besloten ons voornamelijk te richten op de wensen van onze klanten. Als ik het rapport lees, zie ik dat we daarin geslaagd zijn. We zijn heel blij dat alle belanghouders onze maatschappelijke inzet zo waarderen.”

Ondernemend en initiatiefrijk
Woonwijze krijgt dan ook complimenten voor haar werk op het gebied van leefbaarheid. Zo staat in het rapport te lezen dat de woningcorporatie zich met name op maatschappelijk terrein ondernemend en initiatiefrijk toont. De huurders weten zich goed geïnformeerd en geven aan dat Woonwijze naar hen luistert en iets doet met de signalen. “Dat we er in financiële zin goed voor staan was voor ons geen verrassing.”
Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. “De verslaglegging en de vertaling van het ondernemingsplan naar de dagelijkse gang van zaken kunnen beter. Uiteraard gaan we hier de komende tijd de nadruk op leggen.” De drie deskundigen van de visitatiecommissie onderzochten de prestaties op het gebied van wonen, financiën, het bestuur en toezicht (governance). Ook werden belanghebbenden naar hun mening over het functioneren van Woonwijze gevraagd.

Parlementaire enquête
Gerard Velthuizen besloot nog voordat de visitatiecommissie aan de slag ging, een debat te verbinden aan de uitkomsten. “We willen dit onafhankelijke onderzoek aangrijpen om iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is, inzicht te geven in onze werkwijze. Dat past bij onze heldere bedrijfsvoering en maatschappelijke rol.” Dit debat, dat de titel ‘Tegen-Wind-Kracht, de koers van een woningcorporatie in turbulente tijden’ heeft, vindt plaats op donderdagavond 27 november in Novalis in Vught.
Woonwijze kreeg de eerste resultaten van de visitatie op de dag dat de uitslag van de parlementaire enquête gepresenteerd werd: “Met de conclusies van beide commissies kunnen we ons beleid herijken en daarna aan de slag. Als ambachtelijke woningcorporatie zijn we gelukkig al een heel eind op de goede weg.”

Lees hier het visitatierapport van Woonwijze: pdf Definitief visitatierapport Woonwijze